Evening

Evening

Russkikh Anatoly Tikhonovich, 1981
Spring

Spring

Russkikh Anatoly Tikhonovich, 1982
ISTA

ISTA

Russkikh Anatoly Tikhonovich, 1978
Gallows

Gallows

Russkikh Anatoly Tikhonovich, 1985
Lake

Lake

Metalnikov Ivan Stepanovich, 1979
Bend

Bend

Metalnikov Ivan Stepanovich, 1979
Zavod

Zavod

Metalnikov Ivan Stepanovich, 1979
Waves

Waves

Metalnikov Ivan Stepanovich, 1979
Gully

Gully

Kozhevnikov Pavel Aleksandrovich, 2017
River Kama

River Kama

Kozhevnikov Pavel Aleksandrovich, 2017
Pond

Pond

Kozhevnikov Pavel Aleksandrovich, 2018